Vai


Dọi nách

Giá: 170,000

Nạc am vai

Giá: 180,000

Vai sấn

Giá: 130,000

Nạc dăm vai

Giá: 180,000

đối tác - khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến